Đặt trạng thái đang hẹn hò với 11 em trên Facebook

Đặt trạng thái đang hẹn hò với 11 em trên Facebook

Rất ít khi hẹn hò nhưng một khi hẹn hò thì phải 11 em mới chịu.