Đầu nấm cầm chảo ném chửi con mẹ nó

Đầu nấm cầm chảo ném chửi con mẹ nó

Đầu nấm cầm chảo ném chửi con mẹ nó

Đã đến lúc một đầu bếp ra tay.

Xem thêm: