Đầu nấm cầm gạch chuẩn bị ném

Đầu nấm cầm gạch chuẩn bị ném

Đầu nấm cầm gạch chuẩn bị ném

Nói tiếng nữa là gạch đáp vào mặt ngay nha.

Meme liên quan: