Đấy người ta gọi là đẳng cấp đấy cưng à - Đầu nấm đeo kính đen ngồi ghế

Đấy người ta gọi là đẳng cấp đấy cưng à - Đầu nấm đeo kính đen ngồi ghế

Đấy người ta gọi là đẳng cấp đấy cưng à - Đầu nấm đeo kính đen ngồi ghế

Phong độ có thể là nhất thời nhưng đẳng cấp luôn là mãi mãi.

Meme liên quan: