Đầu nấm khóc nói trần đời sao lại có đứa ngốc như này

Đầu nấm khóc nói trần đời sao lại có đứa ngốc như này

Đầu nấm khóc nói trần đời sao lại có đứa ngốc như này

Ngốc đến nỗi tôi cũng phải phát khóc vì người.

Meme liên quan: