Đề nghị chúng mày nghiêm túc vì đây là vấn đề nhạy cảm

Đề nghị chúng mày nghiêm túc vì đây là vấn đề nhạy cảm

Khi lũ bạn đang nhây nhưa mà bạn muốn mọi thứ nghiêm túc hơn.

Xem thêm: