Đầu nấm nói về cơ bản mày phát ngôn như cứt vậy

Đầu nấm nói về cơ bản mày phát ngôn như cứt vậy

Đầu nấm nói về cơ bản mày phát ngôn như cứt vậy

Khi bạn gặp ai đó phát ngôn xàm ơi là xàm.