Đau ở đây này - báo hồng chỉ vào tim

Đau ở đây này - báo hồng chỉ vào tim

Đau ở đây này - báo hồng chỉ vào tim

Đau lắm mọi người ơi. :(

Xem thêm: