Đầu tao nè ngồi lên đi - bức tranh thiếu nữ bên hoa

Đầu tao nè ngồi lên đi - bức tranh thiếu nữ bên hoa

Đầu tao nè ngồi lên đi - bức tranh thiếu nữ bên hoa

Leo lên đầu lên cổ tao ngồi luôn đi.