Đây dao đây xiên chế mịa nó đi - chó miệng ngậm dao

Đây dao đây xiên chế mịa nó đi - chó miệng ngậm dao

Đúng là chó là bạn tốt của con người mà.

Xem thêm: