Dậy đó chịu không chịu thì chịu

Dậy đó chịu không chịu thì chịu

Dậy đó chịu không chịu thì chịu

Vậy tóm lại là chịu hay không chịu nhỉ?