Đây là lần đầu của em - Ảnh hang động rất nhiều người đã ở đây

Đây là lần đầu của em - Ảnh hang động rất nhiều người đã ở đây

Đây là lần đầu của em - Ảnh hang động rất nhiều người đã ở đây

Lần đầu anh nhẹ nhàng thôi nhé. Nhưng hang rất rộng nhiều người đã cắm cờ ở đây.