Để bần tăng độ thí chủ - Đường Tăng vác súng máy

Để bần tăng độ thí chủ - Đường Tăng vác súng máy

Xin thí chủ hãy đứng yên để Tăng độ được chính xác hơn.

Xem thêm: