Để tao cản ông bà già nó chứ thế này là hỏng một thế hệ

Để tao cản ông bà già nó chứ thế này là hỏng một thế hệ

Để tao cản ông bà già nó chứ thế này là hỏng một thế hệ

Doraemon và Nobita trên cỗ máy thời gian quan về cản ông bà già nó nếu không thì sẽ hỏng một thế hệ.

Meme liên quan: