Để tôi cầm chân kẻ địch, anh em chạy trước đi (1977 Vlog)

Để tôi cầm chân kẻ địch, anh em chạy trước đi (1977 Vlog)