Đeo hiểu kiểu gì - chị da đen mặc áo hồng ôm đầu

Đeo hiểu kiểu gì - chị da đen mặc áo hồng ôm đầu

Cảm giác bất lực trước những thứ đang xem.