Đẹp thế này không làm đĩ thì phí quá!

Đẹp thế này không làm đĩ thì phí quá!

Trích Sự đổi đời của một con đĩ.