Đẹp thế này không làm đĩ thì phí quá!

Đẹp thế này không làm đĩ thì phí quá!

Đẹp thế này không làm đĩ thì phí quá!

Trích Sự đổi đời của một con đĩ.