Đi đường ban đêm gặp rất nhiều ma đang bay lơ lửng

Đi đường ban đêm gặp rất nhiều ma đang bay lơ lửng

Đi đường ban đêm gặp rất nhiều ma đang bay lơ lửng

Thôi thôi, đây chính là chuyến xe cuối cùng rồi.