Đi nào các con, xem thế đủ rồi

Đi nào các con, xem thế đủ rồi

Những thứ như thế xem nhiều không tốt đâu các con.