Diêm Vương hút thuốc hỏi họ và tên

Diêm Vương hút thuốc hỏi họ và tên

Bạn có dám nói tên tuổi của mình ra với Diêm Vương không?