Diêm Vương nói đéo hiểu kiểu gì bọn nó vẫn chưa xuống

Diêm Vương nói đéo hiểu kiểu gì bọn nó vẫn chưa xuống

Diêm Vương nói đéo hiểu kiểu gì bọn nó vẫn chưa xuống

Sử dụng để hàm ý nói rằng "tụi mày đi chết đi".

Meme liên quan: