Đit mẹ mày nói ít thôi - đầu cắt moi

Đit mẹ mày nói ít thôi - đầu cắt moi

Nói nhiều thì nổ cái địa chỉ ra đây.

Xem thêm: