Đó không phải là tình yêu, chúng ta đi qua nhau lúc nứng

Đó không phải là tình yêu, chúng ta đi qua nhau lúc nứng

Đó không phải là tình yêu, chúng ta đi qua nhau lúc nứng

Tôi nứng, anh cũng nứng, chúng ta đi qua nhau đúng lúc nứng.

Xem thêm: