Đó là bước ngoặt mà tại hạ déo thể lường được - Gia Cát Lượng

Đó là bước ngoặt mà tại hạ déo thể lường được - Gia Cát Lượng

Đó là bước ngoặt mà tại hạ đéo thể lường trước được gia cát lượng meme