Độ Mixi cầm súng nói bất ngờ không thằng lon?

Độ Mixi cầm súng nói bất ngờ không thằng lon?

Nói một tiếng không là ăn đạn ngay.

Xem thêm: