Độ Mixi cầm súng nói bất ngờ không thằng lon?

Độ Mixi cầm súng nói bất ngờ không thằng lon?

Độ Mixi cầm súng nói bất ngờ không thằng lon?

Nói một tiếng không là ăn đạn ngay.

Meme liên quan: