Đôi dép tông lào được làm từ vỏ sầu riêng

Đôi dép tông lào được làm từ vỏ sầu riêng

Đôi dép tông lào được làm từ vỏ sầu riêng

Thử thách độ can đảm, ai dám đi đôi dép này chứ?