Đôi khi tôi cầu nguyện Chúa tước đi khả năng đọc của mình

Đôi khi tôi cầu nguyện Chúa tước đi khả năng đọc của mình

Nhưng đã quá muộn, tôi đã lỡ đọc cái này rồi. Làm sao xóa khỏi trí nhớ đây?