Đời Lượng chưa từng gặp ai cao tay như vậy - Gia Cát Lượng

Đời Lượng chưa từng gặp ai cao tay như vậy - Gia Cát Lượng

Chứ không phải trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng à?