Đội mũ bảo hiểm - trước mắt cứ thế này đã

Đội mũ bảo hiểm - trước mắt cứ thế này đã

Được dùng để chuẩn bị vào cuộc chiến comment hoặc chuẩn bị chửi nhau.