Đội quần: cái quần nè đội đi

Đội quần: cái quần nè đội đi

Đội quần: cái quần nè đội đi

Đội quần vào cho đỡ nhục chứ làm sao bây giờ.

Meme liên quan: