Đội rất nhiều mũ bảo hiểm vào đầu thành 3 cái cột lớn

Đội rất nhiều mũ bảo hiểm vào đầu thành 3 cái cột lớn

Đội rất nhiều mũ bảo hiểm vào đầu thành 3 cái cột lớn

Thế này thì yên tâm không bao giờ sợ cua gắt nữa.