Đội thêm mấy cái mũ bảo hiểm cho chắc ăn

Đội thêm mấy cái mũ bảo hiểm cho chắc ăn

Đội nhiều mũ bảo hiểm để bảo toàn bộ não đáng quý của tao.