Đơn thuốc của bác sĩ: nhớ uống rượu đúng giờ

Đơn thuốc của bác sĩ: nhớ uống rượu đúng giờ

Đơn thuốc của bác sĩ: nhớ uống rượu đúng giờ

Bác sĩ đã nói rồi thì phải nghe lời bác sĩ.