Dòng lệ tuôn không nói lên hết tủi hờn - gấu nâu mặt người nghe điện thoại khóc

Dòng lệ tuôn không nói lên hết tủi hờn - gấu nâu mặt người nghe điện thoại khóc

Phải giằng xéo tâm can nữa thì mới đủ combo đau thương.

Xem thêm: