Đông mà sợ gì, nếu chết thì chết hết, có gì đâu mà sợ

Đông mà sợ gì, nếu chết thì chết hết, có gì đâu mà sợ

Không ở đâu gan dạ bằng Việt Nam.