Doraemon nói chơi ít thôi không bà già xin đơn dí cho đi trại thì ăn cứt

Doraemon nói chơi ít thôi không bà già xin đơn dí cho đi trại thì ăn cứt

Doraemon nói chơi ít thôi không bà già xin đơn dí cho đi trại thì ăn cứt

Comment ảnh này vào các status của lũ bạn có dấu hiệu chơi đồ hoặc hoang tưởng.

Meme liên quan: