Doraemon nói sống như này lấy đâu ra phúc cho con cháu?

Doraemon nói sống như này lấy đâu ra phúc cho con cháu?

Doraemon nói sống như này lấy đâu ra phúc cho con cháu?

Sống tốt đời đẹp đạo tí đi nha mấy đứa.

Meme liên quan: