Đưa bàn tay bị cụt lên đầu gãi

Đưa bàn tay bị cụt lên đầu gãi

Đưa bàn tay bị cụt lên đầu gãi

Hơi lag tí bạn thông cảm, mới bị cụt tay nên chưa quen.

Meme liên quan: