Đùa không vui tôi đã đứng bằng hai chân

Đùa không vui tôi đã đứng bằng hai chân

Đùa không vui tôi đã đứng bằng hai chân

Đùa nhạt quá làm mọi chuyện không thể thành có thể.