Đưa quần sịp hồng nói đội lên cho đỡ nhục nà

Đưa quần sịp hồng nói đội lên cho đỡ nhục nà

Đưa quần sịp hồng nói đội lên cho đỡ nhục nà

Nhục quá đội quần lên đầu cho đỡ nhục đi man.

Meme liên quan: