Đưa tay bảo bỏ ý định đó đi

Đưa tay bảo bỏ ý định đó đi

Đưa tay bảo bỏ ý định đó đi

Làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ.