Đừng ăn thịt chó vì chó là bạn, không phải là tôi

Đừng ăn thịt chó vì chó là bạn, không phải là tôi

Đừng ăn thịt chó vì chó là bạn, không phải là tôi

Team không ăn thịt chó điểm danh cái coi.

Meme liên quan: