Đừng để ý, các bạn cứ tiếp tục - ăn bỏng ngô ngồi hóng

Đừng để ý, các bạn cứ tiếp tục - ăn bỏng ngô ngồi hóng

Dùng để comment đặt chỗ hóng drama.

Xem thêm: