Đừng gọi anh là fuckboy vì anh là thằng đầu cắt moi

Đừng gọi anh là fuckboy vì anh là thằng đầu cắt moi

Hoặc gọi anh là mullet cũng được, không sao cả.

Xem thêm: