Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời - Tào Tháo

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời - Tào Tháo

Các chư vị huynh đệ như tấm chiếu mới mua vậy, chưa từng trải.

Xem thêm: