Đứng lại nào anh bạn, chưa làm xong bài tập mà đã đi ngủ?

Đứng lại nào anh bạn, chưa làm xong bài tập mà đã đi ngủ?

Đứng lại nào anh bạn, chưa làm xong bài tập mà đã đi ngủ?

Chưa học bài xong chưa đi ngủ, chưa học bài đủ chưa đi chơi.

Meme liên quan: