Đừng mang tao ra đùa giỡn một khi đã cáu thì đổ máu tao cũng chơi

Đừng mang tao ra đùa giỡn một khi đã cáu thì đổ máu tao cũng chơi

Đừng mang tao ra đùa giỡn một khi đã cáu thì đổ máu tao cũng chơi

Đừng nhờn với cá tính bị ẩn sâu của tao.

Meme liên quan: