Đường Tăng chắp tay A di đà điểu

Đường Tăng chắp tay A di đà điểu

Trong trường hợp này Tăng cũng không biết nói gì hơn.

Xem thêm: