Đường Tăng giơ bàn phím nói: mày có tin cái bàn phím này bay vào mồm không?

Đường Tăng giơ bàn phím nói: mày có tin cái bàn phím này bay vào mồm không?

Đường Tăng giơ bàn phím nói: mày có tin cái bàn phím này bay vào mồm không?

Cách tốt nhất để làm im lặng ai đó.