Đường tăng nâng ly rượu làm chén đã

Đường tăng nâng ly rượu làm chén đã

Đường tăng nâng ly rượu làm chén đã

Cứ phải làm chén rượu rồi vào việc sau cũng được mà.

Meme liên quan: