Đường tăng nâng ly rượu làm chén đã

Đường tăng nâng ly rượu làm chén đã

Cứ phải làm chén rượu rồi vào việc sau cũng được mà.

Xem thêm: